સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ની પતિ-પત્નીની તડાફડી

11:39 Posted by Chandsar

પતિ, સાંજે ઘરે આવતાં પત્નીને, ;વ્હાલી, , I am logged in.
પત્ની: નાસ્તામાં શું લેશો?
પતિ: Hard disk full.
પત્ની:તમે મારા માટે સાડી લઇ આવ્યા?
પતિ:Bad command or file name
પત્ની: આપણી સવારે વાત થઇ હતી ને, સાંજે સાડી લાવવાની.
પતિ: Erroneous syntax, abort, retry, cancel.
પત્ની:હે ભગવાન! ચાલો જવા દો, પગાર મળ્યો? લાવો.
પતિ:file in use, read only, try after some time.
પત્નીઃમને તમારું ક્રેડિટ કાર્ડતો આપો, મારે ખરીદી કરવી છે.
પતિઃSharing violation, access denied.
પત્ની:તમારી સાથે લગ્ન કર્યા તે મારી ભૂલ હતી.
પતિ:data type mismatch.
પત્ની:તમે કોઇ કામના નથી!
પતિઃby default
પત્નીઃસવારે તમારી સાથે કારમાં કોણ હતી?
પતિઃsystem unstable press ctrl, alt, del to Reboot.
પત્નીઃતમે કોઇ દી મારી કદર કરી છે?
પતિઃunknown virus detected
પત્નીઃ તમે મને પ્રેમ કરો છો કે તમારા કોમ્પ્યુટરને?
પતિઃToo many parameters
પત્નીઃહું મારા મમ્મીના ઘરે ચાલી જઇશ
પતિઃprogram performed illegal operation, it will Close
પત્નીઃહંમેશ માટે
પતિઃclose all programs and log out for another User.
પત્નીઃતમારી સાથે વાત કરવીય નકામી છે.
પતિઃ shut down the computer.
પત્ની;હું જાઉં છું
પતિઃ Its now safe to turn off your computer.

કોપી કરે એને એની મા ના હમ........!!